Įmonės darbuotojų sveikatos patikrinimas

Darbdavys:

Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos pasitikrinimų grafiką. Su grafiku pasirašytinai supažindina darbuotojus ir kontroliuoja, kaip laikomasi šio grafiko.

Siųsdamas asmenį tikrintis sveikatą darbdavys privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) (dirbančiajam). Asmens medicininėje knygelėje būtina nurodyti:
– darbuotojo vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;
– kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;
– pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje.

Atleidžiant darbuotoją iš darbo, darbdavys turi pasilikti F Nr. 048/a patvirtintą kopiją, o F Nr. 048/a originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.

Darbuotojas:

Darbuotojo pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks patikrinimas darbuotojui privalomas, yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, darbuotojas gydytojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, darbdavio užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a.

Gydytojas:

Gydytojas, patikrinęs darbuotojo sveikatą, į Asmens medicininę knygelę įrašo išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“, „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip) arba „dirbti negali“. Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui ir darbuotojui.

Neeiliniai sveikatos tikrinimai

Gydytojai arba darbdavys turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.

Dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo galimybės dirbti konkretų darbą sprendžia šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas, gavęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą.

Įmonės darbuotojų sveikatos patikrinimas - medicininė pažyma darbui profilaktinis patikrinimas

Sveikatos tikrinimo periodiškumas

Darbuotojai dirbdami privalo sveikatą tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra. Asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės  šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar  padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus, o visi  kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 2 kartus per du metus.

Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų. Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.

Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kurių kitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai , privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis.

Ką reikia žinoti darbdaviams apie privalomųjų patikrinimų tvarką
– Darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų
darbo laiku;
– Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
– Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi
sveikatą, moka darbdavys;
– Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, (pvz. dirbant naktiniu sargu), sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku;
– Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike;
– Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą;
– Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus;
– Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami  nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu;
– Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;
– Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats
darbuotojas.

Asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) pildymas 

Asmens medicininė knygelė (Sveikatos pasas) (F 048/a), turi būti su asmens nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdavio (arba jo įgalioto asmens) parašu, kurioje papildomai nurodoma: darbo stažas pagal profesiją (metais), kenksmingi veiksniai ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje darbo vietoje, metinės apšvitos dozės (gautos darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais).
Daugiau informacijos >>

Kita svarbi informacija darbdaviams

– Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojui;
– Drabdavys, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi  pasilikti Asmens medicininės knygelės patvirtintą kopiją, o originalą atiduoti
darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.
– Tikrinti Asmens medicininės knygelės įrašus turi teisę darbdavys, Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, asmens
sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, LR ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų
ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai) bei pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.
– Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, toliau teismui arba valstybės institucijai, kuri pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.