Privatumo politika

 1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „DrivingEd“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, duomenų gavėjus.

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir/ar remiantis teisėtu interesu);
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 
 

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@sveikatospazymos.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, Jūs būsite informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio b) punktas). Sveikatos duomenys, būtini vairuotojo medicininės pažymos išdavimui,  tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):
 1. sutarties dėl išankstinės registracijos dėl vairuotojo/darbuotojo medicininių pažymų, pirmos pagalbos/higienos pažymėjimų išdavimui sudarymas;
 2. įsipareigojimų pagal sutartį vykdymas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Jūs, pateikdamas užsakymą dėl išankstinės registracijos vairuotojo medicininės pažymos išdavimui interneto svetainėje www.sveikatospazymos.lt, esate informuojamas ir išreiškiate savo sutikimą, kad sveikatos duomenys būtų tvarkomi bei perduodami medicininę apžiūrą atliekančiai sveikatos priežiūros įstaigai išankstinės registracijos dėl vairuotojo medicininės pažymos išdavimo tikslu. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą el. paštu info@sveikatospazymos.lt. Jei išreikšite nesutikimą tvarkyti bei perduoti sveikatos duomenis sveikatos priežiūros įstaigai,  išankstinės registracijos paslauga nebus teikiama. Tokiu atveju, Jūs turite teisę dėl medicinės apžiūros paslaugos užsakymo kreiptis tiesiogiai į sveikatos priežiūros įstaigą. 

 • Kokybiškas klientų aptarnavimas. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas):
 1. patvirtinimo elektroniniu paštu ir trumpąja SMS informacine žinute apie sėkmingai atliktą vizito sveikatos priežiūros įstaigoje registraciją siuntimas;
 2. priminimo elektroniniu paštu ir trumpąja SMS informacine žinute apie artėjantį vizito sveikatos priežiūros įstaigoje laiką siuntimas;
 3. pranešimo elektroniniu paštu ir trumpąja SMS informacine žinute apie nepavykusį susisiekimą dėl vizito siuntimas. 
 • Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės monitorinimas ir gerinimas. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas):
 1. Jūsų atsiliepimų apie sveikatos priežiūros įstaigą/gydytoją talpinimas interneto svetainėje www.sveikatospazymos.lt ir jų administravimas. 
 • Asmenų aptarnavimas ikisutartinių santykių metu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina imantis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
 • atsakymų į Jūsų užklausas prieš sudarant sutartį pateikimas ir jų administravimas.

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė paslaugų teikimo sutarties dėl išankstinės registracijos dėl vairuotojo/darbuotojo medicininių pažymų išdavimo sudarymo ir vykdymo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • kreipimosi dėl vairuotojo medicininės pažymos išdavimo atveju – vairuotojo sveikatos duomenys, pateikiami vairuotojo garbės deklaracijoje ir klausimyne dėl obstrukcinės miego apnėjos;
 • finansiniai duomenys (mokėjimo sąskaitos numeris, operacijos suma);
 • su sutikimo patvirtinimu ir galiojimu susiję duomenys (vardas, pavardė, patvirtinimo/atšaukimo faktas ir data). 

Bendrovė paslaugų teikimo sutarties dėl dėl išankstinės registracijos dėl pirmos pagalbos/higienos pažymėjimų išdavimo sudarymo ir vykdymo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • profesija ar kita veikla, kurios tikslais dalyvaujama kursuose. 

Bendrovė kokybiško klientų aptarnavimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Bendrovė teikamų paslaugų kokybės monitorinimo ir gerinimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas;
 • IP adresas. 

Bendrovė asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu, tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, elektroninio pašto adresas;
 • kita užklausoje pateikiama informacija. 

Asmens duomenis Jūs pateikiate registracijos formoje, kurią pildote interneto svetainėje www.sveikatospazymos.lt, arba teikdami atsiliepimą. Jums atlikus mokėjimo pavedimą, finansiniai duomenys (mokėjimo sąskaitos numeris, operacijos suma)  gaunami iš mokėjimo sistemos „Montonio Finance“.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

 • asmens duomenys paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, išskyrus sveikatos duomenis, Jūsų paskyroje ir Bendrovės eksploatuojamoje informacinėje sistemoje saugomi 1 metus nuo išankstinės registracijos dėl pažymų išdavimo atlikimo. Sveikatos duomenys saugomi dvi savaites nuo išankstinės registracijos dėl vairuotojo medicininės pažymos išdavimo atlikimo; 
 • asmens duomenys kokybiško klientų aptarnavimo tikslu saugomi 1 metus nuo išankstinės registracijos dėl vairuotojo/darbuotojo medicininių pažymų išdavimo atlikimo;
 • asmens duomenys Bendrovės teikamų paslaugų kokybės monitorinimo ir gerinimo tikslu tikslais saugomi 5 metus nuo atsiliepimo patalpinimo interneto svetainėje www.sveikatospazymos.lt;
 • asmens duomenys asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu tikslu saugomi 1 metus nuo užklausos išsprendimo;
 • dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslu saugomi pagal teisės aktuose nustatytus terminus, (pavyzdžiui sutartys saugomos 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos, sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai – 10 metų). 

Pasibaigus aukščiau nurodytiems saugojimo laikotarpiams, sukaupti asmens duomenys  ir/ar dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie Jūsų užsakytų paslaugų tiekimo,  taip pat duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. 

Jūsų duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant: 

 • MB „Kodo mafija“ (IT paslaugų teikėjas);
 • UAB „Amirtekas“ (buhalterines paslaugas teikianti bendrovė);
 • sms žinučių siuntimo paslaugą teikiančiam subjektui;
 • atitinkamai sveikatos priežiūros įstaigai, teikiančiai duomenų subjektui medicinės apžiūros atlikimo, medicininės pažymos išdavimo ar kursų vykdymo ir pirmos pagalbos/higienos pažymėjimų išdavimo paslaugą; 
 • kitiems asmenims, kurie Bendrovei teikia paslaugas arba yra susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, archyvavimo paslaugų teikėjai ir pan.).
 • kriminalinės žvalgybos pagrindinėms institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui;
 • kitoms valstybės įstaigoms ir institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 69976539 ar el. paštu info@sveikatospazymos.lt.  

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis. 

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. 

Privatumo politika atnaujinta 2023-12-22. 

 

Informacija apie Bendrovę: UAB „DrivingEd“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 302653177, registruotos buveinės adresas Servitutų g. 97, LT-45123, Kaunas, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.sveikatospazymos.lt,  el. paštas  info@sveikatospazymos.lt, tel. +370 69976539. 

Privatumo informacija ir taisyklės

Bendra informacija

UAB DRIVINGED (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine sveikatospazymos.lt ir mobiliąja programėle sveikatospazymos.lt. Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB DRIVINGED

Registracijos adresas: Servitutų g. 97, Kaunas, Lietuvos Respublika.

El. paštas: info@sveikatospazymos.lt

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centrasVilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar mobiliąją programėlę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/programėlėje/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir mobilio programėlės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir mobilios programėlės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės ir (arba) mobilios programėlės lankytojus.

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Svetainėje sveikatospazymos.lt ir (arba) mobiliojoje programėlėje sveikatospazymos.lt Jūs galite sukurti savo paskyrą ir patys pateikti registracijai reikalingus duomenis, tokus kaip vardą, pavardę, telefono numerį, informaciją apie sveikatą, elektroninio pašto adresą.

Jeigu jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Automatiškai renkama informacija

Taip pat mes galime automatiškai rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine ir (arba)mobiliąja programėle slapukų ir panašių technologijų pagalba (įskaitant jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių). Duomenys automatiškai gali būti išsaugomi ir tada, kai vyksta vaizdo konsultacija nuotoliniu būdu per svetainę ir (arba) mobiliąją programėlę.

Informacija iš trečiųjų šalių

Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per sveikatospazymos.lt paskyrą Facebook tinkle arba sukurdami paskyrą per savo turimas Facebook arba Google paskyras. Gaunami asmens duomenys gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas, Facebook ID, Google ID.

Informacija, gauta iš jūsų pasirinktų gydytojų/ gydymo įstaigų, susijusi su jūsų vizitų pas minėtus gydytojus/ gydymo įstaigas istorija, ir kuri yra prieinama tiek jums tiek šioms, jūsų pasirinktoms, gydymo įstaigoms/gydytojams. Gaunami asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo metai, informacija apie sveikatą, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas.

Slapukų naudojimas

Slapuką (angl. cookie) sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir (arba) mobiliąjai programėlei ir laikoma naršyklės ir (arba) mobiliosios programėlės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė ir (arba) mobilioji programėlė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę ir (arba) mobiliąją programėlę.

Mūsų svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje naudojami būtini slapukai, kurie užtikrina tinkamą svetainės ir (arba) mobiliosios programės funkcionavimą. Jie naudojami, nes turime teisėtą interesą užtikrinti svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės veikimą, todėl jų valdyti patys negalite. Mes taip pat naudojame statistikos, analitikos ir reklamos slapukus, kurie yra skirti geriau pažinti savo lankytojus, jų naršymo įgūdžius ir patiekti pritaikytą turinį (nebūtini slapukai). Nebūtinus slapukus naudosime tik su Jūsų sutikimu, todėl prieš pradedant naršyti Jums bus pateiktas iššokantis langas su galimybe valdyti nebūtinus slapukus. Turite teisę nesutikti su nebūtinų slapukų įrašymu. Norėdami naršyti anonimiškai, blokuokite nebūtinus slapukus. Sutikus su nebūtinų slapukų naudojimu, ateityje galėsite juos koreguoti mūsų svetainėje. Mes naudojame ir trečiųjų šalių nebūtinus slapukus, kaip antai Google Analytics slapukus, skirtus naudojimuisi šia interneto svetaine ir (arba) mobiliąja programėle analizuoti. Dėl to surinktą statistinę informaciją tvarkys Google Inc., kurios privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Slapukai padeda svetainei ir (arba) mobiliąjai programėlei veikti sklandžiai, suteikia mums informacijos apie jūsų naršymą svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir padeda įvertinti lankytojų naršymo įpročius. Taip pat leidžia pateikti aktualią informaciją ir tobulinti svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės turinį.

Jūs taip pat galite valdyti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Jei slapukai yra išjungti, kai kurios šios svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės funkcijos gali neveikti. Savo duotą sutikimą priimti slapukus bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės ir ištrindami įrašytus slapukus.

Šioje svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
user_region Lankytojo regionas pagal IP adresą Naudojantis gydytojo paieška 1 metus IP adresas
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Pirmo įėjimo į puslapį metu Vienai sesijai Unikalus identifikatorius
device_view Naudojamas saugoti lankytojo prietaiso ekrano dydį Įėjimo į puslapį metu 1 mėnesį Prietaiso ekrano dydis bei “User Agent” informacija
cookieconsent_status Slapukas naudojamas svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje esančiam pranešimui dėl slapukų ir užtrikrina, kad vartotojui pranešimas būtų parodytas tik vieną kartą Įėjimo į puslapį metu 1 metus Reikšmė – “1”
         
         
bblosync Slapukas naudojamas kitų slapukų administravimui Įėjimo į puslapį metu Vienai sesijai UNIX Timestamp laiko žymė milisekundėmis
         
  Slapukas naudojamas svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės lankytojo kitų slapukų sutikimų administravimui Įėjimo į puslapį metu 2 metus 8 mėnesius 26 dienas Unikalus identifikatorius
_gat new Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID) Įėjimo į puslapį metu 1 minutę Reikšmė – “1”
_gat Slapukas naudojamas užklausų kiekio ribojimui Įėjimo į puslapį metu 1 minutę Reikšmė – “1”
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metus Unikalus identifikatorius
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu 1 parą Unikalus identifikatorius
Trečiųjų šalių slapukai
CONSENT Google slapukas Pirmo įėjimo į puslapį metu Sausio 1, 2038  
DV Google slapukas https://www.google.com/policies/technologies/types/ Pirmo įėjimo į puslapį metu 10 minučių Unikalus identifikatorius
NID Google slapukas https://www.google.com/policies/technologies/types/ Pirmo įėjimo į puslapį metu 6 mėnesius Unikalus identifikatorius
OGP Google slapukas https://www.google.com/policies/technologies/types/ Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 mėnesį Unikalus identifikatorius
SNID Google slapukas https://www.google.com/policies/technologies/types/ Pirmo įėjimo į puslapį metu 6 mėnesius Unikalus identifikatorius
__utma, __utmb, __utmc Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 2 metus, 30 min., Vienai sesijai Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“
__utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai Pirmo įėjimo į puslapį metu 6 mėnesius Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“
fr Facebook slapukas reklamos tikslams Atidarius gydytojo profilį 2 mėnesius Unikalus identifikatorius
Gdyn Slapukas yra skirtas apsaugoti interneto vartotojus nuo dažno klausimyno, naudojamo tyrimo tikslais, rodymo. Po tinkamų modifikacijų šis failas blokuoja klausimyno rodyma vartotojui. (https://gasurvey.gemius.com/recruiting/static.php?sid=13114&page=cookie) Įėjimo į puslapį metu 5 metus 1 savaitę Unikalus identifikatorius

Paskutinį kartą atnaujinta 2022.12.15

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai ir saugojimo laikotarpis:

 • Jūsų paskyros sukūrimas ir administravimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas – tinkamai identifikuoti svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės lankytojus ir suteikti jiems visas svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje siūlomas paslaugas. Duomenis šiuo tikslu tvarkysime 5 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, gali būti saugomi trumpesnį laikotarpį).
 • Išankstinė registracija pas gydytoją (vizitui arba nuotolinei asmens sveikatos priežiūros paslaugų konsultacijai). Teisinis sveikatos duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisvanoriškas sutikimas aktyviai išreikštas paskyros sukūrimo metu. Kiti duomenys tvarkomi sutarties vykdymo teisiniu pagrindu. Turite teisę nepatirdamas jokių neigiamų pasekmių, nesutikti ir užsiregistruoti pas gydytoją telefonu ar medicinos įstaigos registratūroje. Savo duotą sutikimą galite bet kada atšauti informuodami mus apie tai svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys bus saugomi 3 metus nuo išankstinės registracijos dienos.
 • Identifikavimas. Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui sveikatos priežiūros įstaigai yra privaloma jus identifikuoti, todėl jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime sveikatos priežiūros įstaigų pavedimu, privalomų teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu. Duomenys bus saugomi 3 metus nuo identifikavimo atlikimo dienos arba tol kol jie bus reikalingi sveikatos priežiūros įstaigai.
 • Patvirtinimo el. paštu ir trumpąją SMS informacine žinute apie sėkmingai atliktą vizito pas gydytoją registraciją siuntimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas – kokybiško klientų aptarnavimo teikimas. Duomenys apie išsiųstus pranešimus trumpąją SMS informacine žinute bus saugomi 3 mėnesius, duomenys apie išsiųstus pranešimus el. paštu bus saugomi 30 dienų.
 • Priminimas el. paštu ir trumpąją SMS žinute apie artėjantį vizito laiką. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas – kokybiško klientų aptarnavimo teikimas. Duomenys apie išsiųstus pranešimus trumpąją SMS informacine žinute bus saugomi 3 mėnesius, duomenys apie išsiųstus pranešimus el. paštu bus saugomi 30 dienų.
 • Jūsų paliktų atsiliepimų apie gydytoją ir jo įvertinimą bei kitų komentarų talpinimas ir administravimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas – paslaugų kokybės monitoringas ir gerinimas. Atsiliepimai saugomi iki svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės uždarymo.
 • Tiesioginė rinkodara (teikti jums pasiūlymus apie teikimas paslaugas ir pan.). Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų laisvanoriškas ir aktyviai išreikštas sutikimas. Turite teisę nepatirdamas jokių neigiamų pasekmių, nesutikti, o sutikus, savo duotą sutikimą galite bet kada atšauti informuodami mus apie tai svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu arba prisijungę prie savo paskyros. Duomenys bus saugomi iki sutikimo atšaukimo dienos.
 • Sklandaus svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės veikimo užtikrinimas – Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės saugumą. Duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu, t.y. užtikrinti sklandų svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės veikimą ir patogų naudojimąsi. Šiam tikslui naudojami būtinieji slapukai. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų svetainę. Daugiau apie slapukų valdymą rasite „Slapukų naudojimas“ dalyje.
 • Statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, lankytojų srautų nustatymas, analizavimas ir pritaikyto turinio teikimas – Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės ir (arba) mobiliosios programėlės saugumą. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Duomenys renkami nebūtinų slapukų ir panašių technologijų pagalba. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų svetainę. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą rasite „Slapukų naudojimas“ dalyje.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Gydytojui/gydymo įstaigai, veikiančiai Lietuvoje, pas kurią jūs registruojatės vizitui;
 • Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, tokiems kaip, SMS trumpųjų informacinių žinučių siuntimo paslaugų tiekėjams, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, IT paslaugas teikiantiems tiekėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su savo paslaugų teikėjais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenų tvarkymo teisės aktų;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Norėdami gauti išsamų mūsų paslaugų teikėjų sąrašą, kreipkitės į mus svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė ir (arba) mobilioji programėlė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės

Priklausomai nuo situacijos, jūs turite dalį arba visas šias duomenų subjekto teises:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų gavėjui ar jums pačiam, jeigu tai technologiškai yra įmanoma.

Norėdami įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, prašome, susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu: info@sveikatospazymos.lt.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse ir (arba) mobiliojoje programėlėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jūsų atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus komentarus ar kt.), kurie mūsų svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje atliekami prisijungus naudojant jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Privalote keisti savo slaptažodį kas 6 mėnesius.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti, pakeisdami atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodami apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Baigiamosios nuostatos

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums elektroninio pašto adresu: info@sveikatospazymos.lt. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo dienos.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento arba kitaip įrodyti savo tapatybę.

Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje ar socialinių tinklų paskyrose arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Taisyklių versija visada talpinama svetainėje sveikatospazymos.lt ir (arba) mobiliojoje programėlėje sveikatospazymos.lt.