Privalomasis profilaktinis įmonės darbuotojų sveikatos patikrinimas

Klinikos atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įmonių, įstaigų bei įvairių organizacijų darbuotojams sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Paslaugų kainos priklauso nuo darbuotojų skaičiaus ir kontingento.
 
Gaukite patikrinimo kainos pasiūlymų iškarto iš kelių klinikų:
 

Per 1-2 darbo dienas susisieks klinikų darbuotojai ir išsirinksite Jums labiausiai patikusį pasiūlymą.

Patarimai darbdaviams

Už darbuotojų periodinius sveikatos tikrinimus yra atsakingas darbdavys. Darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą reglamentuoja „Darbų saugos ir sveikatos“ įstatymas ir kiti  teisės aktai.

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas

 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

 

Kam privaloma tikrinti sveikatą. Kas kiek laiko privaloma tikrinti darbuotojų sveikatą
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra.

Asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus, o visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.

Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų. Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.

Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kurių kitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai , privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

Privalomųjų patikrinimų tvarka

 • Darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku;
 • Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
 • Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys;
 • Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, (pvz. dirbant naktiniu sargu), sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku;
 • Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus;
 • Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu;
 • Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;
 • Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.
 • Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą) (F Nr. 048/a) (dirbančiajam ar įsidarbinančiam).

 

Asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) pildymas
Sveikatos pasas (F 048/a), turi būti su asmens nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdavio (arba jo įgalioto asmens)
parašu, kurioje papildomai nurodoma: darbo stažas pagal profesiją (metais), kenksmingi veiksniai ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje darbo vietoje, metinės apšvitos dozės (gautos darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais).

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas darbuotoją tikrintis sveikatą, turi vadovautis šių rekomendacijų 1 lentele „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir 2 lentele „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“.
Lentelių eilės numeris atitinka pavojingo darbo arba rizikos veiksnio kodą (šifrą).

Pagal Sveikatos pase nurodytus pavojingus darbus ar rizikos veiksnius gydytojai  atlieka skirtingus privalomuosius tyrimus, todėl užpildykite šį dokumentą kruopščiai.

Po patikrinimo

 • Įrašų apie sveikatos būklę informacija turi būti tęstinė, darbdavys, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi pasilikti Asmens medicininės knygelės patvirtintą kopiją, o originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.
 • Tikrinti Asmens medicininės knygelės įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, Lietuvos Respublikos ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai) bei pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.