Ištraukos iš teisės aktų

Privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus reglamentuoja LR Darbo kodeksas; 2003 07 01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672; 1999 m. gegužės 7 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544 (2002 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 1145 redakcija); 2000 05 31 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose (Naujausia redakcija: 2009 12 29 Nr. V-1072)
 
2009 m. gruodžio 29 d. išleistas naujas sveikatos apsaugos ministro įsakymas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. gegužės 31 d. ĮSAKYMO Nr. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ pakeitimo“.
Šiame įsakyme yra nurodyta:
9. Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, pacientas ASPĮ (asmenis sveikatos priežiūros įstaigai) turi pateikti:
9.4. ASPĮ, kurią asmuo yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo užpildytą F Nr. 027/a (jei asmuo tikrinasi kitoje ASPĮ, nei yra prisirašęs).
Taigi, pagal įsakymo 9.4. punktą kiekvienas asmuo, norintis tikrintis sveikatą ne savo gydymo įstaigoje, turi pristatyti 027/a formą.

Taip pat minėtame naujame ministro įsakyme yra toks punktas:
10.3. tikrinantis sveikatą bet kurios profesinės kvalifikacijos ir šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas gali kreiptis informacijos apie paciento sveikatos būklę į kitą ASPĮ, o pastarosios tokią informaciją privalo teikti galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
 
Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ turime teisę patys kreiptis į kitas gydymo įstaigas ir prašyti išduoti 027/a formas, kad pačiam žmogui nereikėtų gaišti laiko.

Vadovaujantis LR 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMU gydymo įstaiga suteikia mums informaciją tik gavusi asmens raštišką sutikimą.