VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmenssveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas,taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamoskategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir(ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.
2.Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos apraše (toliau –Aprašas) vartojamos sąvokos:
2.1.Transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat antjos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apimatraktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transportopriemones.
2.2.Transporto priemonių vairuotojai, kurių kategorijos ir minimalus amžius, nuokurio leidžiama įgyti teisę vairuoti, nurodyti 2 lentelėje, skirstomi į dvigrupes:
2.2.1.1 grupė – AM, A1, A B1, B ir BE kategorijų transporto priemoniųvairuotojai;
2.2.2.2 grupė – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transportopriemonių vairuotojai.
3.Šio aprašo nuostatos, skirtos 2 grupės vairuotojams, yra taikomos B kategorijostransporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimąprofesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbosautomobiliai ir pan.), bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams,dirbantiems pagal darbo sutartis.
4.Asmenys, siekiantys mokytis vairuoti ir pirmą kartą įgyti teisę vairuoti tamtikros kategorijos transporto priemones (įgyti pirmąjį vairuotojo pažymėjimą),(toliau – kandidatai), arba vairuotojai, norintys atnaujinti vairuotojopažymėjimą, priskiriami prie tos grupės, kuriai jie priklausys, kai jiems busišduotas pirmasis ar atnaujintas vairuotojo pažymėjimas.
5.Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliųkeliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007,Nr. 128-5213)(toliau – Saugaus eismo įstatymas) ir kituose teisės aktuose,reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.
 
II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA
 
6.Visi kandidatai bei 1 ir 2 grupės ir joms prilyginti vairuotojai privalotikrintis sveikatą prieš įgydami šią teisę bei vėliau periodiškai šiame Aprašenustatyta tvarka.
7.Vairuotojų sveikatos tikrinimas atliekamas įstaigoje, turinčioje licencijąteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
8.Transporto priemonių vairuotojų sveikatos tikrinimo mastas ir periodiškumasnurodyti 1 lentelėje.
9. Kandidataiir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Vairuotojo garbėsdeklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną) (4 lentelė).
10.Kandidatų ir vairuotojų sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikųligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatospriežiūros įstaigoje (toliau – SPĮ), kurią pacientas yra pasirinkęs teisėsaktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs. Šie gydytojai paskiria tyrimus,nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi šiuo įsakymu, bei atsako už sveikatostikrinimo kokybę:
10.1.Šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, tikrinimo metu nustatęs,kad tikrinamas pacientas dėl medicininių priežasčių negali vairuoti visųkategorijų transporto priemonių, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis irišvadas įrašo į Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau –F Nr. 025/a), pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.
10.2.Pacientų, kurių sveikata tikrinama SPĮ, prie kurios jie prisirašę, psichikossveikatą tikrina šią sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančio psichikossveikatos centro gydytojas psichiatras. Vaikų psichikos sveikatą tikrinagydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, o jeigu jis psichikos sveikatos centrenedirba – gydytojas psichiatras.
11.Medicinos dokumentų išrašas pagal F 025/a, F 003/a (toliau – forma FNr. 027/a) išduodamas tuo atveju, jei pacientas vyksta tikrintis sveikatosbūklės į kitą asmens SPĮ (kurioje jis neprisirašęs) arba kai jis siunčiamastikrintis pas kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojus.
12.Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPĮ, kurioje prisirašė:
12.1.nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia asmenstapatybę patvirtinantį dokumentą;
12.2.pateikia vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);
12.3.pateikia Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotojupagal darbo sutartį. Tikrinant 2 grupės kategorijų transporto priemonių,traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,vadovaujamasi ir Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis(kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatostikrinimo tvarka (13 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin.,2000, Nr. 47-1365),o tikrinant vairuotojų, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu (autobusų,mikroautobusų ir kt.), sveikatą, vadovaujamasi ir Lietuvos RespublikosVyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu „Dėl darbų ir veiklossričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiemsir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis,sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,2002, Nr. 73-3127).
13.Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPĮ, kurioje jie neprisirašę, nurodo,kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia 12 p.nurodytus dokumentus bei F Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus / vaikųgydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir F Nr. 027/a iš juos aptarnaujančiopsichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro.
14.Neįgalieji, turintys išreikštų lokomotorinių sutrikimų, pateikia profesiniųdirbtuvių (licencijuotų protezavimo įmonių) pažymą apie kontrolinį protezotikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo.
15.Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,tikrinimo tvarka nurodyta Aprašo 1 lentelės 4 dalyje.
16.Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimomedicininė pažyma (toliau – F Nr. 083-1/a).
17.Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būtitikrinama anksčiau, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžiuspriešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.
18.Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomissąlygomis nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčiųkodą (5 lentelė) (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti, šeimos arvidaus / vaikų ligų ir kiti tikrinantys gydytojai įrašo į FNr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.
19.Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniuspaudu asmuo, įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu(komisijos pirmininkas).
20.Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinamakomisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais bei asmeniniais spaudais,Vairuotojų sveikatos tikrinimo arba gydytojų konsultacinės komisijos(toliau – GKK) antspaudu arba SPĮ įstaigos antspaudu. F Nr.083-1/aatiduodama pacientui.
21.Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingųveiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a,įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą(toliau – F Nr. 047/a).
22.Išvada apie tinkamumą vairuoti transporto priemones (nurodant kategoriją (-as)daroma, atsižvelgiant į šio Aprašo 3 lentelėje „Minimalios fizinio ir psichikostinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiemsvariklio varomą transporto priemonę“ išvardytas ligas ir sveikatos problemas,dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones, bei 5 lentelėjeišvardytus apribojimus dėl medicininių priežasčių.
23.Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale(ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a)ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu.
24.Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius,moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta šio Aprašo 2 lentelėje „Transportopriemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio įmokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a),o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotiniosveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.
25.Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienaismetais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti toskategorijos transporto priemonę.
26.Apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės vairuoti negali, per 5 darbo dienasreikia raštu informuoti policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąjąvietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą.
27.Jei laminuojama, pažyma gali būti perpus mažesnė (10,5 cm x 14,8 cm). Medicininėje pažymoje įrašai turi būti įskaitomi, negalima jų taisyti.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
28.Atlikus profilaktinį sveikatos tikrinimą F Nr. 086/a ir (arba) FNr. 083-1/a išduodama pacientui, kuris pats ją pateikia mokymo įstaigaiarba įstaigai, išduodančiai ar grąžinančiai vairuotojo pažymėjimą arbapratęsiančiai jo galiojimą (valstybės įmonei „Regitra“, policijos įstaigai).
29.Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualiussprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatostikrinimo komisija arba SPĮ GKK.
30.Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKKsprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPĮ vadovui, o įstaigos vadovosprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenosįstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000,Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Nuoroda į įsakymą